top of page
  • Foto do escritornsdagloria

“Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo” Mt 2,13

Atualizado: 19 de jan. de 2021


“Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo” Mt 2,13


Herodes, o Grande, era um desses que queria provar a todos que ele era o Messias enviado. Seguia estritamente as regras judaicas. Ele era estrategista habilidoso, fundou novas cidades, iniciou projetos arquitetônicos extravagantes, entre eles o de uma reforma no templo de Jerusalém.


Apesar de ser considerado o Grande, era inseguro e tinha suspeitas de todos. Herodes, o Grande, mandava matar centenas de pessoas por achar que estavam conspirando contra ele. Quando suspeitou que o Messias tinha nascido, mandou matar as crianças abaixo de 2 anos de idade, os Santos Inocentes martirizados por causa de Cristo.


Herodes era sádico e cruel, e queria ser reconhecido como o Messias.... E todos tinham medo de negar a pretensão dele. Não tenhamos nós medo de sempre dizer a verdade.


Santos Inocentes

.

.

🇪🇸 “Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” Mt 2,13


Herodes el Grande fue uno de los que quiso demostrar a todos que él era el Mesías enviado. Siguió estrictamente las reglas judías. Fue un hábil estratega, fundó nuevas ciudades, inició extravagantes proyectos arquitectónicos, incluida la renovación del templo de Jerusalén.


A pesar de ser considerado el Grande, era inseguro y sospechaba de todos. Herodes el Grande hizo matar a cientos de personas porque pensó que estaban conspirando contra él. Cuando sospechó que el Mesías había nacido, hizo matar a los niños menores de 2 años, a los santos inocentes martirizados por la causa de Cristo.


Herodes era sádico y cruel, y quería ser reconocido como el Mesías ... Y todos temían negar su afirmación. No tengamos miedo de decir siempre la verdad.


Santos inocentes

.

.

🇺🇸 “Because Herod is going to look for the boy to kill him” Mt 2,13


Herod the Great was one of those who wanted to prove to everyone that he was the Messiah sent. He strictly followed Jewish rules. He was a skilled strategist, founded new cities, initiated extravagant architectural projects, including a renovation of the Jerusalem temple.


Despite being considered the Great, he was insecure and suspicious of everyone. Herod the Great had hundreds of people killed because he thought they were conspiring against him. When he suspected that the Messiah was born, he had the children under 2 years old killed, the Innocent Saints martyred for the sake of Christ.


Herod was sadistic and cruel, and wanted to be recognized as the Messiah .... And everyone was afraid to deny his claim. Let us not be afraid to always tell the truth.


Innocent Saints

.

.

🇮🇹 “Perché Erode cercherà il ragazzo per ucciderlo” Mt 2,13


Erode il Grande era uno di quelli che volevano dimostrare a tutti che era il Messia mandato. Ha seguito rigorosamente le regole ebraiche. Era un abile stratega, fondò nuove città, avviò progetti architettonici stravaganti, tra cui una ristrutturazione del tempio di Gerusalemme.


Nonostante fosse considerato il Grande, era insicuro e sospettoso di tutti. Erode il Grande fece uccidere centinaia di persone perché pensava che stessero cospirando contro di lui. Quando sospettava che il Messia fosse nato, fece uccidere i bambini di età inferiore a 2 anni, i santi innocenti martirizzati per amore di Cristo.


Erode era sadico e crudele e voleva essere riconosciuto come il Messia ... E tutti avevano paura di negare la sua pretesa. Non dobbiamo aver paura di dire sempre la verità.


Santi innocenti

.

.

🇱🇻 “Tāpēc, ka Herods meklēs zēnu, lai viņu nogalinātu”, Mt 2,13


Herods Lielais bija viens no tiem, kas visiem gribēja pierādīt, ka viņš ir Mesijas sūtītais. Viņš stingri ievēroja ebreju likumus. Viņš bija kvalificēts stratēģis, dibināja jaunas pilsētas, uzsāka ekstravagantus arhitektūras projektus, tostarp atjaunoja Jeruzalemes templi.


Neskatoties uz to, ka viņu uzskatīja par Lielo, viņš pret visiem bija nedrošs un aizdomīgs. Hērods Lielais lika nogalināt simtiem cilvēku, jo viņš domāja, ka viņi sazvērējas pret viņu. Kad viņam bija aizdomas, ka Mesija ir dzimusi, viņš lika nogalināt bērnus, kas jaunāki par 2 gadiem, un nevainīgie svētie mocījās Kristus dēļ.


Hērods bija sadistisks un nežēlīgs un vēlējās, lai viņu atzīst par Mesiju .... Un visi baidījās noraidīt viņa prasību. Nebaidīsimies vienmēr teikt patiesību.


Nevainīgie svētie

.

.

🇱🇹 „Nes Erodas ieškos berniuko, kuris jį nužudytų“, - 2,13 mt


Erodas Didysis buvo vienas iš tų, kurie norėjo visiems įrodyti, kad jis buvo Mesijo atsiųstas. Jis griežtai laikėsi žydų taisyklių. Jis buvo kvalifikuotas strategas, įkūrė naujus miestus, inicijavo ekstravagantiškus architektūros projektus, įskaitant Jeruzalės šventyklos atnaujinimą.


Nepaisant to, kad buvo laikomas Didžiuoju, jis buvo nesaugus ir įtarus visiems. Erodas Didysis privertė šimtus žmonių nužudyti, nes jis manė, kad jie sąmokslo prieš jį. Įtardamas, kad gimė Mesijas, jis nužudė vaikus iki 2 metų, nekaltieji šventieji nukankinti dėl Kristaus.


Erodas buvo sadistiškas ir žiaurus bei norėjo būti pripažintas Mesiju .... Ir visi bijojo paneigti jo tvirtinimą. Nebijokime visada sakyti tiesos.


Nekaltieji šventieji

9 visualizações

Comments


Posts Em Destaque
Posts Recentes
Arquivo
Procurar por tags
Siga
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page