• nsdagloria

“Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor.” Lc 2,22

Atualizado: Jan 19


“Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-Lo ao Senhor.” Lc 2,22


Os primogênitos judeus costumavam ser resgatados no templo através de uma oferta sacrifícial, assim como Isaac foi por Abrahão. Mas Jesus foi apresentado como se fosse um membro da tribo dos levitas, que se colocava ao serviço sacerdotal. Alguns estudiosos observam que Lucas salienta em seu Evangelho a missão sacerdotal de Cristo. Por este mesmo motivo Jesus diria mais tarde a Maria quando O procuravam. "Não sabias que poderias me encontrar no templo?" Afinal era a casa de Seu Pai e o templo era o local próprio onde um sacerdote estaria.


Sagrada Família

.

.

🇪🇸 "María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor". Lc 2,22


Los primogénitos judíos solían ser rescatados en el templo a través de una ofrenda de sacrificio, al igual que Isaac lo fue para Abrahão. Pero Jesús fue presentado como si fuera un miembro de la tribu levita, que se colocó en el servicio sacerdotal. Algunos eruditos señalan que Lucas enfatiza la misión sacerdotal de Cristo en su Evangelio. Por esta misma razón, Jesús se lo diría más tarde a María cuando lo buscaban. "¿No sabías que podrías encontrarme en el templo?" Después de todo, era la casa de Su Padre y el templo era el lugar apropiado donde estaría un sacerdote.


Sagrada Familia

.

.

🇺🇸 "Mary and Joseph took Jesus to Jerusalem to present him to the Lord." Lc 2,22


Jewish firstborns used to be rescued in the temple through a sacrificial offering, just as Isaac did for Abrahão. But Jesus was presented as if he were a member of the Levite tribe, who placed himself in the priestly service. Some scholars note that Luke emphasizes Christ's priestly mission in his Gospel. For this same reason, Jesus would later tell Mary when they sought Him. "Didn't you know that you could find me at the temple?" After all, it was His Father's house and the temple was the proper place where a priest would be.


Holy Family

.

.

🇮🇹 "Maria e Giuseppe portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore". Lc 2,22


I primogeniti ebrei venivano salvati nel tempio tramite un'offerta sacrificale, proprio come fece Isacco per Abrahao. Ma Gesù si presentava come se fosse un membro della tribù levita, che si poneva nel servizio sacerdotale. Alcuni studiosi notano che Luca sottolinea la missione sacerdotale di Cristo nel suo Vangelo. Per questo stesso motivo, Gesù lo avrebbe detto in seguito a Maria quando lo cercavano. "Non sapevi che potevi trovarmi al tempio?" Dopotutto, era la casa di Suo Padre e il tempio era il luogo appropriato dove sarebbe stato un sacerdote.


sacra Famiglia

.

.

🇱🇻 "Marija un Jāzeps aizveda Jēzu uz Jeruzalemi, lai pasniegtu viņu Tam Kungam." Lc 2,22


Agrāk ebreju pirmdzimtos bērnus templī izglāba ar upurēšanas upuri, tāpat kā Īzaks darīja Abrahão labā. Bet Jēzus tika uzrādīts tā, it kā viņš būtu levītu cilts loceklis, kurš sevi nodeva priesteru kalpošanā. Daži zinātnieki atzīmē, ka Lūka savā Evaņģēlijā uzsver Kristus priesteru misiju. Šī paša iemesla dēļ Jēzus vēlāk sacīja Marijai, kad viņi Viņu meklēja. - Vai jūs nezinājāt, ka jūs varētu mani atrast templī? Galu galā tā bija Viņa Tēva māja, un templis bija īstā vieta, kur atradīsies priesteris.


Svētā ģimene

.

.

🇱🇹 - Marija ir Juozapas nuvežė Jėzų į Jeruzalę, kad padovanotų jį Viešpačiui. Lc 2,22


Žydų pirmagimiai buvo aukojami aukoje šventykloje, kaip Izaokas padarė Abrahão. Bet Jėzus buvo pristatytas taip, lyg jis būtų levitų genties narys, kuris pats atsidėjo kunigų tarnyboje. Kai kurie mokslininkai pastebi, kad Lukas savo Evangelijoje pabrėžia Kristaus kunigo misiją. Dėl tos pačios priežasties Jėzus vėliau pasakė Marijai, kai jos ieškojo. - Ar nežinojai, kad gali mane rasti šventykloje? Juk tai buvo Jo Tėvo namai, o šventykla buvo tinkama vieta, kur bus kunigas.


Šventoji šeima

0 visualização
Posts Em Destaque
Posts Recentes
Arquivo
Procurar por tags
Siga
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square